REGULAMIN REKRUTACJI I HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W MĄKOLNIE

REGULAMIN REKRUTACJI I HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W MĄKOLNIE :

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

a)      06.03.2017r. – 10.03.2017r. - przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego,

b)      13.03.2017. - 27.03.2017r. -  przyjmowanie wniosków od rodziców/opiekunów prawnych kandydatów z załącznikami,

c)      10.04.2017r.  - postępowanie rekrutacyjne (powołanie komisji rekrutacyjnej, wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, określenie przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym liczby miejsc możliwych do przyjęcia kandydatów, przeprowadzenie rekrutacji),

d)      04.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mąkolnie,

e)      04.05.2017r. – 10.05.2017r. – złożenie potwierdzenia przez rodzica woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

f)       15.05.2017r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

g)      15.05.2017r.-21.05.2017r.- przyjmowanie odwołań od rodziców/opiekunów prawnych od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,(w terminie siedmiu dni od daty opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola),

h)      30.05.2017r.-02.06.2017r postępowanie uzupełniające.

 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

i)        08.06.2017r. – 13.06.2017r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

j)        15.06.2017r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

k)      od  15.06.2017r. – procedura odwoławcza.

KLASA I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ REKRUTACJA:

WNIOSKI I ZGŁOSZENIA OD 20 MARCA DO 3 KWIETNIA 2017 r.