Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spmakolno.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Adelina Nowak, , e-mail: zs3makolno@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 271-54-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Makolnie, ul. Szkolna 31

 

 1. Szkoła posiada dwa wejścia: główne i boczne od strony budynku kościała.
 2. Aby wejście na teren szkoły należy przejść przez bramę główną, przed którą znajdują się schody (5 stopni)  i podjazd dla wózków inwalidzkich lub wejściem bocznym – bramą od strony budynku kościoła.
 3. Przy wejściu głównym do budynku należy pokonać 4 stopnie i drzwi wejściowe otwierane ręcznie, następnie otworzyć ręcznie kolejne drzwi aby wejść na korytarz szkoły.
 4. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 5. Na paterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Budynek nie posiada wind i podjazdów wewnątrz budynku.
 7. Na parterze budynku jest możliwość swobodnego poruszania się po korytarzu wózków inwalidzkich.
 8. Na teren szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 9. Szkoła na swoim terenie nie posiada parkingu dla samochodów osobowych.
 10. Na terenie budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie w Makolnie, ul. Szkolna 31

 

 1. Zapewnia wsparcie pracownika szkoły przy wejściu na piętro, pomoc w komunikacji, odczytanie dokumentu osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Zapewnia dostęp do informacji przy wejściu głównym do którego oddelegowani są  pracownicy obsługi na portierni.
 3. Zapewnia dostęp do informacji poprzez stronę internetową spmakolno.szkolnastrona.pl na której jest możliwość powiększania czcionki, co umożliwia odczytanie informacji osobom słabowidzącym.
 4. Nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.