Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie z siedzibą: ul. Szkolna 31,                          62-610 Sompolno. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres                  e-mail: zs3makolno@op.pl, nr tel. 632715440 lub pisemnie na adres siedziby Szkoły.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem   e-mail: inspektor@osdidk.pl , tel: 531641425 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia jest:

1)      ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

2)      ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,

3)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

4)      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

5)      Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,co stanowi                                o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 1 ust. 1 lit. e) RODO

 1. Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

1)      imię (imiona) i nazwisko,

2)      dane kontaktowe,

3)      adres poczty elektronicznej;

4)      informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,

5)      numer telefonu kontaktowego;

6)      wizerunek, obraz video;

7)      głos;

8)      nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp:

*    podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych: Microsoft (Office 365, Microsoft Teams), podmioty szkoleniowe, firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów,

*    niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu z którymi administrator zawarł umowy lub realizuje usługi np.: Poczta Polska, firmy kurierskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej (platforma epodręczniki.pl),-podmioty świadczące usługi porozumiewania się na odległość za pomocą środków teleinformatycznych np.: Skype.

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO–w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)      prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,                 o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –to jest gdy:

*   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

*     przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

*     Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

*     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

4)      Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO–w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

*     zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

*    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                           z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach zdalnego nauczania.
 3. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.